Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
Wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach:

Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest INVEST-P.M. Piotr Mituta z siedzibą w Rybniku przy ul.Ks.H.Jośki 40c/12 .

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy lub/ i pozyskać ich kopie prosimy o kontakt pod adres e-mail [email protected]
adres pocztowy: INVEST-P.M. PIOTR MITUTA , ul.Ks.H.Jośki 40c/12
lub prosimy o kontakt telefoniczny 503068128

Skąd mamy Państwa dane osobowe ?
Państwa dane osobowe pozyskujemy w procesach rekrutacji na konkretne projekty szkoleniowe, formularz zgłoszeń, kontakty telefoniczne.
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób fizycznych chcących uczestniczyć w naszych projektach za ich swobodnie wyrażona zgodą jak tez od pracodawców. W tym wypadku zgoda nie jest wymagana przez przepisy dot. ochrony danych osobowych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Projekt Gamma Sp. j.?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • przedstawienia oferty handlowej,
 • zawarcie i wykonania umowy zawartej z Państwem, 
 • utrzymania kontaktu z Państwem w celach związanych ze świadczeniem profilowych usług Firmy.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu INVEST-P.M.., którym jest:

 • monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np.: wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością za pomocą plików cookies. 
 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług ;
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e mail oraz telefon;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W oparciu o Państwa swobodną i wyraźna zgodę przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo dowolnie modyfikować (ograniczać) wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana.
Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?
Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć Państwu usługę:

 • adres e-mail, imię, nazwisko, telefon do kontaktu, dane teleadresowe,

Jeśli z jakiegoś powodu dane osobowe nie zostaną rzez Państwa podane niestety , zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa zobowiązań (Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, prawo zamówień publicznych itd)nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem prawnie skutecznej umowy.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych do realizacji usługi (umowy). Konieczność ich podania uzasadniona jest względami podatkowymi lub rachunkowymi. Poza tymi przypadkami podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec FIRMY w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; wycofają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe –mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo zgłaszali żądania usunięcia danych; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Pastwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Od 25.05.2018r. Będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod tym samym adresem.
W jakich sytuacjach mogą Państwo złożyć sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?
Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu mogą Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.
Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do
momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym INVEST-P.M. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez INVEST-P.M. polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Państwu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Informacja o plikach cookies

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI